Site menu:

Nächster Kurs am IMC UK

am IMC UK

 

français / italiano

 
Lotus

Kurse weltweit 2018 - 2019

Kurse am IMC-Österreich
13. - 23. Juli 2018 Renzo Fedele
24. August - 3. September 2018 Franz Zelsacher
19. - 29. Oktober 2018 Hubert Knaus
28. Dezember 2018 - 7. Januar 2019 Franz Zelsacher
8. - 18. Februar 2019 Franz Neuner
17. - 27. Mai 2019 Franz Neuner


Andere Kurse in Europa

Deutschland
Wochenendkurse
28. - 30. September 2018 Horst Jughard (Kontakt)
29. März - 1. April 2019 Horst Jughard
3. - 6. Oktober 2019 Horst Jughard

Holland
1. - 11. Februar 2019 Dr. Matthijs Schouten

Italien
13. - 23. Juli 2018 Renzo Fedele (am IMC Österreich)

Russland
28. September - 8. Oktober 2018 Roger Bischoff
4. - 14. Januar 2019 Roger Bischoff
7. - 17. Juni 2019 Roger Bischoff
1. - 11. November 2019 Roger Bischoff

Ukraine
24. August -3. September 2018 Roger Bischoff
26. April - 6. Mai 2019 Roger Bischoff
23. August - 2. Septemer 2019 Roger Bischoff
29. November - 9. Dezember 2019 Roger Bischoff

Kurse am IMC-USA

Kurse am IMC-Westaustralien

Kurse am IMC-Ostaustralien

Japan